logo

Algemene voorwaarden


1. Algemeen

1.1 Definities

 • ‘Dienstverlener’ of ‘Verwerker’ volgens de GDPR (zie hieronder): de juridische entiteit met de hoedanigheid van Dienstverlener is de nv iKanbi met ondernemingsnummer BE 0445.248.212.
 • ‘Begunstigde’ of ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ volgens de GDPR (zie hieronder): iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie de Dienstverlener diensten verleent.
 • ‘Offerte’: document waarin de technische en bijzondere specificaties vastgelegd zijn van iedere Opdracht die de Begunstigde toevertrouwt aan de Dienstverlener. Iedere Offerte is gebonden aan de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 • ‘Opdracht’: geheel van diensten die de Dienstverlener verleent aan de Begunstigde, zoals beschreven in de Offerte. Iedere Opdracht is gebonden aan de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2 Toepassingsgebied

De Algemene Voorwaarden regelen exclusief alle precontractuele en contractuele relaties tussen Dienstverlener en Begunstigde. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hebben de Algemene Voorwaarden van de Dienstverlener de bovenhand op die van de Begunstigde.

Indien een artikel of een deel van een artikel van de Algemene Voorwaarden of Bijzondere Voorwaarden nietig of niet-toepasbaar verklaard wordt, dan doet die nietigheid geen afbreuk aan het geldige deel van de bepaling, alsook aan de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden of Bijzondere Voorwaarden.

De niet-uitvoering van een bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft niet als gevolg dat ervan afstand gedaan wordt, tenzij een dergelijke afstand voortvloeit uit een ondubbelzinnige, uitdrukkelijke kennisgeving die ondertekend is door de persoon die afstand doet. De afstand van een recht heeft evenmin als gevolg dat er afstand gedaan wordt van ieder ander recht dat kan voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden.

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en bij te werken op zijn website https://www.ikanbi.com of https://www.telesecretariat.be/algemene-voorwaarden. Deze wijzigingen en bijwerkingen worden opgelegd aan de Begunstigde, die ze uitdrukkelijk aanvaardt en die deze rubriek bijgevolg regelmatig dient te raadplegen om de geldende Algemene Voorwaarden na te gaan.

2. Verplichtingen van de Dienstverlener

2.1. De Dienstverlener verbindt zich ertoe om de Opdracht, zoals beschreven in de Offerte, conform de regels van de kunst, de contractuele bepalingen en de geldende wetgeving uit te voeren. Wat de activiteit van Télé Secrétariat betreft, worden, tenzij anders vermeld in de Offerte, de Prestaties verleend van maandag tot zaterdag tussen 7.00 uur en 20.00 uur, d.w.z. een permanentie van 338 uur/maand.

2.2. De Dienstverlener heeft in het kader van de uitvoering van de Opdracht een middelenverbintenis. Hij kan dus enkel aansprakelijk gesteld worden op basis van de verkregen resultaten.

2.3. De adviesplicht van de Dienstverlener binnen zijn technische competentiegebied is beperkt tot het voorwerp van de Opdracht, met uitsluiting van ieder ander advies, in het bijzonder van juridische, fiscale of boekhoudkundige aard.

2.4. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om bepaalde gebruikte apparaten voor de uitvoering van zijn Prestaties (met name servers) te mogen onderbreken om onderhoudswerken uit te voeren voor de optimalisering van het materiaal (bijvoorbeeld een server of installatie voor een betere servicekwaliteit). In dat geval verbindt de Dienstverlener zich ertoe om de Begunstigde minstens 15 werkdagen op voorhand schriftelijk te verwittigen en het systeem zo snel mogelijk weer op te starten.

3. Verplichtingen van de Begunstigde

3.1. In het algemeen verbindt de Begunstigde zich ertoe om zijn medewerkingsplicht ten aanzien van de Dienstverlener nauwgezet na te leven. Hij verbindt er zich in het bijzonder toe om:

 • de Dienstverlener alle nodige gegevens voor de uitvoering van zijn Prestaties ter beschikking te stellen, in het bijzonder technische informatie en gebruikshandleidingen om toegang te krijgen tot de systemen van de Begunstigde;
 • de Dienstverlener op de hoogte te brengen van alle problemen die hij ondervindt tijdens de uitvoering van de Opdracht en die een impact kunnen hebben op de contractuele verbintenissen en in het bijzonder op de Prestatie, de termijnen, de prijs en het verloop van de Opdracht.

3.2. De Begunstigde moet op zijn eigen systemen, met uitzondering van die van de Dienstverlener, de eventueel noodzakelijke back-ups maken van de gegevens, bestanden, programma’s, documenten en informatie van welke aard ook die verzameld wordt naar aanleiding van het gebruik van de infrastructuur van de Dienstverlener. Het is ook aan hem om alle wettelijke, reglementaire en/of administratieve toestemmingen te verkrijgen die noodzakelijk zouden zijn ten behoeve van de Prestaties.

4. Geen relatie van ondergeschiktheid

De Dienstverlener is volledig onafhankelijk in de uitoefening van zijn functies. De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de uitvoering van een Opdracht in geen geval een relatie van ondergeschiktheid kan creëren tussen de Dienstverlener en/of diens werknemers en de afgevaardigde(n) van de Begunstigde.

5. Intellectuele eigendom

5.1. Elk van de Partijen behoudt de exclusieve eigendom van de intellectuele rechten, patenten, knowhow, methodologieën, auteursrechten, sjablonen (opmaakstructuren; matrixen; standaardmodellen) en, in algemenere zin, van de kennis die hem toebehoort op de datum van overdracht van de Offerte. De intellectuele eigendomsrechten die verbonden zijn aan de methodologieën en knowhow en die tijdens de uitvoering van de Prestaties/Leveringen door een Partij gebruikt en/of ontwikkeld worden, blijven de eigendom van die Partij.

5.2. De Dienstverlener wordt er in geen geval van weerhouden om, voor eigen rekening of voor rekening van andere Begunstigden, dezelfde of vergelijkbare Prestaties uit te voeren als die uitgevoerd in het kader van de Opdracht.

6. Persoonsgegevens

6.1. Er wordt aan herinnerd dat de Begunstigde alleen verantwoordelijk is (‘Verwerkingsverantwoordelijke’ volgens de GDPR), met uitsluiting van de Dienstverlener, voor de persoonsgegevens die hij kan verwerken/bewaren en in dat opzicht alleen verplicht is tot de naleving van de verplichtingen van de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, in het bijzonder de wet van 8 december 1992 en, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) (de ‘Geldende Wetgeving’). In het kader van die wetgeving beschikt de Dienstverlener/Verwerker over een Data Protection Officer die belast is met de naleving van de vereiste normen. Hij intervenieert eveneens in het geval van een incident, is te contacteren en wordt op de hoogte gesteld via het e-mailadres: dpo@ikanbi.com.

6.2. De Begunstigde (de Verantwoordelijke) benoemt de Dienstverlener als Verwerker voor het verwerken van de persoonsgegevens (de ‘Gegevens’) om de levering van de Prestaties te waarborgen.

6.3. Beperking van het doeleinde: De Dienstverlener verbindt zich ertoe de Gegevens als Verwerker alleen te verwerken om de levering van de Prestaties te waarborgen en uitsluitend in gedocumenteerde opdracht van de Begunstigde, tenzij anders bepaald in de wetgeving van de Europese Unie (EU) (of van iedere lidstaat van de EU) van toepassing op de Begunstigde of Dienstverlener. De Dienstverlener brengt de Begunstigde onmiddellijk op de hoogte indien een instructie volgens hem de wet tot bescherming van persoonsgegevens of elke andere bepaling van het recht van de EU of het recht van de lidstaten betreffende de bescherming van persoonsgegevens schendt of dreigt te schenden.

6.4. Overdracht van Gegevens: Het is de Dienstverlener verboden om de Gegevens over te dragen (of de overdracht van de Gegevens toe te staan) buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij hij de gepaste maatregelen genomen heeft om zich ervan te vergewissen dat de Gegevens conform de wet tot bescherming van persoonsgegevens overgedragen worden. Bij dezen gaat de Begunstigde akkoord met internationale overdrachten naar leden van de groep van de Dienstverlener, met name in Marokko en Albanië, volgens die gepaste beveiligingsmaatregelen.

6.5. Vertrouwelijkheid van de verwerking: De Dienstverlener ziet erop toe dat iedere persoon aan wie hij de toestemming geeft om de Gegevens te verwerken (met inbegrip van het personeel, de tussenpersonen en de verwerkers van de Dienstverlener) (een ‘Gemachtigde Persoon’), onderworpen is aan een strikte vertrouwelijkheidsplicht en verbiedt iedere persoon die niet onderworpen is aan een dergelijke vertrouwelijkheidsplicht om de Gegevens te verwerken. De Dienstverlener ziet erop toe dat iedere Gemachtigde Persoon de Gegevens alleen volgens het toegestane doeleinde verwerkt.

6.6. Beveiliging: De Dienstverlener verbindt zich ertoe om gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming van de Gegevens tegen (i) toevallige of onrechtmatige vernietiging, (ii) toevallig verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang, en (iii) iedere andere schending van de beveiliging ((i), (ii) en (iii) samen een ‘Beveiligingsincident’). Die maatregelen moeten, onder andere en naargelang van de behoeften, het volgende omvatten:

 • pseudonimisering en codering van de persoonsgegevens;
 • middelen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en -diensten te garanderen;
 • middelen om de beschikbaarheid van en toegang tot de persoonsgegevens binnen redelijke termijnen te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident;
 • een procedure om regelmatig de efficiëntie te testen, analyseren en evalueren van de organisatorische en technische maatregelen die dienen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen.

6.7. Uitbesteding: Het is de Dienstverlener verboden om de verwerking van de Gegevens geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een derde verwerker (met inbegrip van maar niet beperkt tot een consultant, tussenpersoon of beroepsadviseur), zonder vooraf de schriftelijke goedkeuring van de Begunstigde verkregen te hebben. Bij deze gaat de Begunstigde ermee akkoord dat er een beroep gedaan wordt op verwerkers die deel uitmaken van de groep van de Dienstverlener.

Indien de Begunstigde weigert akkoord te gaan met de aanwijzing van een derde Verwerker voor redelijke wijzigingen met betrekking tot de bescherming van de Gegevens, dan zal de Dienstverlener de derde verwerker niet aanwijzen of zal de Begunstigde ervoor kunnen kiezen om deze Overeenkomst zonder boete op te schorten of te beëindigen.

De Dienstverlener legt iedere derde verwerker dezelfde verplichtingen inzake bescherming van de persoonsgegevens, vertrouwelijkheid en/of beveiliging op als de verplichtingen die hij zelf dient na te komen krachtens deze bepaling en iedere bepaling van deze Overeenkomst met betrekking tot de vertrouwelijkheid. Indien deze bepalingen elkaar tegenspreken, geldt de bepaling die het hoogste beschermings-, vertrouwelijkheids- en/of beveiligingsniveau biedt. De Dienstverlener blijft volledig verantwoordelijk ten opzichte van de Begunstigde bij niet-naleving van deze bepaling en/of iedere bepaling van deze Overeenkomst met betrekking tot de vertrouwelijkheid door een handeling, fout of nalatigheid van de derde verwerker.

6.8. Impactanalyse met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens: Indien de Begunstigde beslist om een impactanalyse met betrekking tot de verplichte bescherming van persoonsgegevens uit te voeren, moet de Dienstverlener de Begunstigde in de mate van het mogelijke en het redelijke alle hulp verstrekken die de Dienstverlener nodig kan hebben om een impactanalyse met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens uit te voeren en, indien nodig, de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming raadplegen.

Indien de Begunstigde bovendien vindt of verneemt dat de gegevensverwerking die hij uitvoert een groot risico kan meebrengen (zoals vastgelegd in het toepasselijk recht voor de bescherming van persoonsgegevens, in de gepaste regelgevingen en in de rechtspraak) voor de rechten en vrijheden van de Betrokkene, dan moet hij de Begunstigde hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

6.9. Recht op informatie van de Betrokkenen: de Begunstigde/Verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om de informatie te verstrekken aan de Betrokkenen bij de verwerkingsactiviteiten op het ogenblik van de inzameling van de gegevens.

6.10. Uitoefening van de rechten van de Betrokkenen: In de mate van het mogelijke moet de Dienstverlener/Verwerker de Begunstigde/Verwerkingsverantwoordelijke helpen met de uitvoering van zijn verplichting om gevolg te geven aan verzoeken in het kader van de uitoefening van de rechten van de Betrokkenen: recht op inzage, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid, om de verwerking te beperken, om bezwaar te maken tegen de verwerking en om niet het voorwerp uit te maken van een geautomatiseerde individuele beslissing (met inbegrip van profilering). Wanneer de Betrokkenen bij de Verwerker verzoeken indienen in het kader van de uitoefening van hun rechten, moet de Verwerker deze verzoeken meteen na ontvangst via e-mail bezorgen aan de DPO van de Begunstigde/Verwerkingsverantwoordelijke.

6.11. Beveiligingsincidenten:  Zodra hij weet heeft van een Beveiligingsincident, moet de Dienstverlener/Verwerker de Begunstigde hiervan binnen een termijn van 48 uur op de hoogte stellen en hem zo snel mogelijk alle informatie en hulp verstrekken waarom de Begunstigde/Verwerkingsverantwoordelijke kan vragen, zodat de Begunstigde/Verwerkingsverantwoordelijke zijn wettelijke verplichtingen inzake de kennisgeving van de schending van persoonsgegevens kan nakomen overeenkomstig de geldende wetgeving (en de bij wet bepaalde termijnen) tot bescherming van persoonsgegevens. Deze mededeling gebeurt door de verzending van een e-mail via de mailbox dpo@ikanbi.com naar de DPO van de Begunstigde/Verwerkingsverantwoordelijke. De Dienstverlener moet alle nodige acties en maatregelen nemen om de gevolgen van het Beveiligingsincident te verhelpen of te beperken en houdt de Begunstigde op de hoogte van alle ontwikkelingen over het Beveiligingsincident.

6.12. Schrapping of teruggave van de Gegevens: Na afloop van deze Overeenkomst of in geval van ontbinding van de Overeenkomst moet de Dienstverlener (naar keuze van de Begunstigde) alle Gegevens (met inbegrip van alle kopieën van de Gegevens) in zijn bezit of onder zijn controle (met inbegrip van alle Gegevens die door een derde verwerker verwerkt zijn) hetzij vernietigen, hetzij teruggeven aan de Begunstigde, tenzij een wet van de EU (of van een lidstaat van de EU) oplegt dat bepaalde of alle Gegevens bewaard moeten worden; in dat geval zal de Dienstverlener veiligheidsmaatregelen moeten nemen om te vermijden dat de Gegevens later nog verwerkt worden (behalve voor zover die wet het vereist).

6.13. Controle van de conformiteit: De Dienstverlener geeft de Begunstigde (of iedere aangewezen derde auditor) de toestemming om de conformiteit van de Dienstverlener aan de onderhavige bepalingen te controleren en stelt alle nodige informatie, systemen en personeelsleden ter beschikking van de Begunstigde, zodat die (of iedere derde auditor) een dergelijke controle kan uitvoeren. De Dienstverlener erkent dat de Begunstigde (of een derde auditor) zich toegang tot de ruimten kan verlenen om die controle uit te voeren, op voorwaarde dat de Begunstigde (1) een redelijke kennisgevingstermijn respecteert om de Dienstverlener te informeren over zijn intentie om de controle uit te voeren, (2) de controle uitvoert tijdens de normale openingstijden, en (3) alle redelijke maatregelen neemt om te vermijden dat de operationele activiteiten van de Dienstverlener hinder ondervinden. De Begunstigde oefent zijn controlerecht slechts eenmaal uit tijdens een periode van twaalf (12) kalendermaanden, behalve (i) indien vereist en in opdracht van een bevoegde overheid inzake gegevensbescherming of (ii) indien de Begunstigde van mening is dat een nieuwe controle noodzakelijk is wegens een Beveiligingsincident bij de Dienstverlener.

6.14. De Begunstigde staat borg en vergoedt de Dienstverlener voor schade als gevolg van de niet-naleving, door de Begunstigde, van de verplichtingen die voortvloeien uit de geldende wetgeving.

6.15. De Begunstigde vrijwaart de Dienstverlener onherroepelijk tegen iedere actie van derden tegen de Dienstverlener in het kader van een vermeende schending van de geldende wetgeving.

6.16. Wanneer de Begunstigde de Dienstverlener het telefoonnummer bezorgt van personen die hij moet opbellen, verbindt de Begunstigde zich ertoe om de geldende wetgeving inzake commerciële telefoonoproepen na te leven en in het bijzonder om ervoor te zorgen dat de instructies die de Begunstigde geeft niet beschouwd kunnen worden als herhaalde en ongewenste verzoeken of als commerciële oproepen wanneer ernaar verwezen wordt als niet-commerciële oproepen.

6.17. De Begunstigde verbindt zich ertoe om de Dienstverlener schadeloos te stellen voor alle eventuele schade, boetes, kosten en uitgaven, met name kosten en honoraria van advocaten die de Dienstverlener geleden heeft of heeft moeten dragen, als gevolg van een klacht van een derde over een oproep door de Dienstverlener voor rekening van en op verzoek van de Begunstigde, wanneer die klacht voortvloeit uit een schending, door de Begunstigde, van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen, in het bijzonder bij schending van hoofdstuk 1 en 4 van Titel 4 van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht.

7. Vertrouwelijkheid

7.1. Zowel tijdens de uitvoering als na afloop van de Opdracht ziet elk van de Partijen af van handelingen of verklaringen die hun respectievelijke reputatie of capaciteiten zouden kunnen schaden of van onderlinge kwaadsprekerij op welke manier ook in de zakenwereld.

7.2. Het is de Dienstverlener uitdrukkelijk verboden om databases, adressen van klanten of andere informatie die direct of indirect verzameld wordt tijdens de uitvoering van de Opdrachten, direct of indirect, te gebruiken, door te verkopen, te geven, over te dragen of te communiceren voor een ander doeleinde dan de doeleinden die de Begunstigde vastgelegd heeft.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De burgerlijke aansprakelijkheid van de Dienstverlener ten aanzien van de Begunstigde is beperkt tot de directe schade die de Begunstigde lijdt en tot een maximaal bedrag dat overeenstemt met de prijs van de betrokken Opdracht, tijdens dewelke het voorval/schadegeval zich voordeed, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid.

8.2. Rekening houdend met de kenmerken van multidirectionele communicatiemiddelen (met name internet, e-mail, enz.) die de Dienstverlener aanwendt in het kader van de Opdracht en die de Begunstigde verklaart perfect te kennen, is de Dienstverlener vrijgesteld van iedere hoofdelijke aansprakelijkheid, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid, in het bijzonder voor:

 • vertragingen of problemen met de toegang op afstand tot de systemen van de Begunstigde, onder andere wegens oververzadiging van het netwerk in bepaalde periodes;
 • de niet-verzending van e-mails of artikels van discussiefora;
 • de besmetting van de gegevens en/of programma’s van de Begunstigde met een virus;
 • kwaadwillige intrusie door derden op de applicaties van de Begunstigde ondanks de redelijke beveiligingsmaatregelen die de Dienstverlener genomen heeft;
 • schade die de met de server verbonden uitrustingen zouden kunnen ondervinden;
 • eventuele vervalsing van wachtwoorden, vertrouwelijke codes en in het algemeen van gevoelige informatie;

8.3. De Dienstverlener kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor productieverlies, winstderving, klantenverlies of andere indirecte of immateriële schade die de Begunstigde zou lijden.

8.4. De Begunstigde brengt de Dienstverlener per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen 48 uur op de hoogte van ieder incident en/of ongeval waarvoor de Dienstverlener aansprakelijk gesteld zou kunnen worden, op straffe van verval.

9. Opschorting en ontbinding

9.1. Indien de Begunstigde niet volledig voldoet aan een van zijn verplichtingen ten aanzien van de Dienstverlener, heeft de Dienstverlener het recht om zijn Opdracht, geheel of gedeeltelijk, op te schorten of te ontbinden door middel van een gewone kennisgeving per aangetekende brief binnen vijftien (15) dagen volgend op de kennisneming door hem van het feit dat hij aanhaalt ter ondersteuning van deze ontbinding of opschorting, zonder dat een voorafgaande gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk is. In dat geval blijven de door de Begunstigde eventueel betaalde voorschotten of abonnementen verworven voor de Dienstverlener. De opschortings- of ontbindingsmaatregel die de Dienstverlener op die basis eventueel goedkeurt, wordt genomen zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten van de Dienstverlener die voortvloeien uit de overeenkomsten of de wet, in het bijzonder wat de vergoeding van zijn schade betreft.

9.2. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een ontbinding of opschorting waarvan kennisgegeven werd volgens de voorgaande bepalingen.

10. Overmacht en hardship

Indien een geval van overmacht zich tijdens de duur van de Opdracht voordoet, wordt de uitvoering van de Opdracht in de eerste plaats opgeschort.

Indien het geval van overmacht langer duurt dan één (1) maand, kan elk van de Partijen de Opdracht per aangetekende brief met ontvangstbevestiging ontbinden, zonder dat de andere Partij aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht of toeval, naast de gevallen die doorgaans aangenomen worden door de rechtspraak van de Hoven en Rechtbanken, namelijk in het bijzonder: stakingen of sociale conflicten, blokkering van de transport- of bevoorradingsmiddelen, aardbevingen, brand, onweer en overstromingen, elektriciteitspannes, oorlog en opstand, blokkering van telecommunicatie en epidemieën.

In geval van een situatie van hardship brengt de Dienstverlener de Begunstigde op de hoogte van de aanpassing van zijn prijzen en/of andere uitvoeringsmodaliteiten, die hij noodzakelijk acht om de gevolgen van de situatie van hardship te compenseren. De Begunstigde dient binnen de maand na ontvangst van deze kennisgeving schriftelijk te laten weten of hij de door de Dienstverlener voorgestelde aanpassing betwist. Indien de Begunstigde niet reageert binnen de termijn van een maand, betekent dit dat de Begunstigde akkoord gaat met de nieuwe prijzen en/of andere uitvoeringsmodaliteiten, zoals door de Dienstverlener meegedeeld.

Bij betwisting van de nieuwe prijzen en/of andere uitvoeringsmodaliteiten binnen de termijn van een maand, zoals bepaald in het voorgaande artikel, hebben elk van de Partijen het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder schadeloosstelling te ontbinden.

11. Rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht

11.1.  Ieder geschil met betrekking tot het sluiten, uitvoeren, ontbinden en interpreteren van de Algemene Voorwaarden is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige handelsrechtbanken in Brussel. Ieder geschil met betrekking tot de Algemene Voorwaarden is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van alle collisieregels.

Want to stay connected with iKanbi ?

iKanbi ontwikkelt voortdurend nieuwe diensten die u kunnen interesseren..
Volg ons op sociale media of via onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief

Contact us